รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2นายต่อศักดิ์ บุญเสือ 036771493 
101ช่องสาริกานางปริศนา ชูอำนาจ 0364280801 
102ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นนางวรรณวิมล ทองงาม 036494360 
103ซอย 12 สาย 4 ซ้าย  0813830194 
104ซอย 16 สาย 3 ซ้าย  0814829748 
105ซอย 17 สาย 2 ซ้าย  036491184 
106ซอย 19 สาย 2 ขวาพันจ่าเอกวีระ ทองคง 014596625 
108ซอย 26 สาย 4 ซ้ายนายพีระยศ บุญเพ็ง 0892416348 
109ไทยรัฐวิทยา 100นายอุทิศ วงกะโซ่ 036426114 
110บ้านแก่งน้ำเย็น  036490112 
111บ้านเขาขวาง  036490115 
112บ้านคลองกลุ่มนายวินัย ป้อมดำ 036490110 
113บ้านคลองสาริกานายสมเศียร ช้างจวง 036425691 
114บ้านซับโศกนายสมเกียรติ ชมภูนุช 036426118 
115บ้านดีลังนายสมเกียรติ มาลาม 036422019 
116น้ำสุดวิไลประชาสรรค์นางสาวบุษยากร อุบลพฤกษ์ 036426116 
118บ้านมะนาวหวาน  036490 145 
119บ้านสวนมะเดื่อ  036441970 
120บ้านสหพันธ์อ่างทองนายสมปอง ใจเบิกบาน 036490111 
121บ้านหนองปีกนกนายสุชาติ เหมหอม 0812685388 
122บ้านหนองโพธิ์    
124บ้านห้วยสะอาด  036436377 
125พรหมรังษี  036436314 
126วัดโคกสลุงนายกมล ศิริสลุง 036483100 
127วัดดำรงบุลนายทองสุข ชัยอาวุธ 036436376 
128วัดมณีศรีโสภณ  036452689 
130วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม  036420699 
131วัดหนองตามิ่งนายนิตย์ ประจงแต่ง 036483181 
132วัดหนองนานางนันทิยา ทองหล่อ 036426619 
133อนุบาลพัฒนานิคมนายวิเชียร เพ็ชรไม้ 036491372 
201ชุมชนบ้านชัยบาดาล  036426098 
202นิคมลำนารายณ์นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา 036460358 
203บ้านเกาะรังนางสุภาพ สุริยาอารักษ์ 036423154 
204บ้านโกรกรกฟ้า  036426111 
205บ้านเขาตะแคงนางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม 036423451 
207บ้านเขายายกะตานางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง 036426109 
208บ้านเขาสมโภชน์นายทวีศักดิ์ ชูเชิด 0813855619 
209บ้านเขาแหลม  036428128 
211บ้านโค้งรถไฟ  0819482107 
213บ้านซับเค้าแมวนายสันติ ศรีพร้อม 0890038263 
214บ้านซับงูเหลือมนายนิติศักดิ์ กลิ่นเทศ 036423668 
216บ้านซับไทรนางพัชรา ช่วยค้ำชู 0861282975 
217บ้านซับผาสุกนางประไพภัค กลิ่นเทศ 036425482 
219บ้านซับหินขวาง  0815173527 
220บ้านดงน้อยนายหัสพงศ์ มรกต   
221บ้านท่าดินดำนายวินัย สุบิน 036654169 
222บ้านท่ามะกอก  036428032 
223บ้านท่ามะนาวนายศุภกิจ สิงหพงษ์ 036462099 
224บ้านทุ่งตาแก้วนางชาลิดา รักใคร่ 036425476 
225บ้านธงชัยสามัคคีนายชูชาติ บัวชุมสุข 036490148 
226บ้านนาโสมนางฐิรัชยา ต่อชีพ 036423643 
227บ้านบ่อน้ำสิบเอกเชาวลิต มังกรทอง 03649 0119 
228บ้านบัวชุมนายวินัย สินธุไชย 0816668558 
229บ้านม่วงค่อม  036643113 
230บ้านมะกอกหวานนายสมนึก ศรีไพฑูรย์ 036426107 
231บ้านไร่พัฒนานางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง 036428025 
232บ้านลังกาประชาสรรค์นายประวิทย์ ต้นสมบูรณ์ 0870206737 
233บ้านลำโกฎิทอง  036425467 
234บ้านวังก้านเหลืองนายสมยศ อำพันศิริ 0890674372 
235บ้านสันตะลุงนายชาญณรงค์ สิงห์ทอง 036630262 
236บ้านหนองโกวิทยานางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ 036428076 
237บ้านหนองบงนางสาวอนงค์ มูลบุญ 036423155 
238บ้านหนองปล้องนายชัชวาลย์ ไทยเที่ยง 036490124 
239บ้านหนองปลาไหล  0871193839 
240บ้านห้วยดีเลิศ  036425473 
241บ้านห้วยนานายจักรคม วงษ์คลัง 036643245 
243บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  036425480 
244บ้านใหม่สามัคคีนางบุญเตือน สุบิน 0819943908 
246วัดโพธิ์งามนายธรรมนูญ หงษ์คำดี 0813071811 
247วัดศิริบรรพต  036461807 
248วัดสว่างอารมณ์นางชลาลัย หงษ์คำดี 036426108 
249วัดสุนทรเทพคีรีนายวินัย พรรณรัตน์ 0892210437 
250อนุบาลลำนารายณ์  036461040 
301ทรัพย์ราษฎร์บำรุงนายศิริโรจน์ ภักดีกลาง 0819486696 
302บ้านซับจำปา  036426136 
303บ้านทรัพย์เจริญ  0867545990 
304บ้านทะเลวังวัดนายไพฑูรย์ นวลสลุง 0899026530 
305บ้านท่ากรวดนายกิตติวุฒิ เจริญสลุง 0819918158 
306บ้านท่าตะโกนางรัชนีวรรณ์ แพรเมือง 0895341916 
307บ้านท่าหลวงนางสิริวรรณ ชุนดี 036646279 
308บ้านทุ่งดินแดงนางสาวอรชร โตสลุง 036490116 
309บ้านเนินทอง  036497530 
311บ้านบ่อคู่นางนวลละออ นุ่มดี 036426128 
312บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์นายนิมิตร โลหะเวช 0817438646 
314บ้านหนองจานนางกัลยา กระออมแก้ว 0899046687 
316บ้านหนองประดู่นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง 036423699 
317บ้านหนองหัวช้างนางธนสิตา วงษ์อุทัย 036426046 
318บ้านหัวลำนางสาวสรินยา ฉิมมา 036426133 
319อนุบาลท่าหลวงนางศรีประภา ระดมยศ 036646146 
401บ้านเขาหมูมัน  036490104 
402บ้านคลองนายวิชชา เกียรติศิริ 0895391429 
403บ้านดงน้อย  0861332896 
405บ้านด่านจันทร์นายพิพัฒน์ ทองเผือก 036490102 
406บ้านทุ่งท่าช้าง  036647192 
407บ้านมหาโพธินายวัฒนา ไชยารักษ์ 0870622991 
408บ้านวังแขมนายวันชัย ชอบค้าขาย 036439553 
409บ้านห้วยเขว้านายวัลลภ นวลตา 036490144 
410บ้านห้วยใหญ่นายกิตติ ศรีโยธิน 036428136 
411วัดซับตะกั่ว  036490101 
412อนุบาลสระโบสถ์นายธวัช ธูปทอง 036439116 
501บ้านเขาราบนายธีรพงษ์ ภูธร 036490131 
502บ้านโคกแสมสารนายสมพร คล้ายวงษ์ 036426214 
504บ้านทะเลทองนายสังวรณ์ รักญาติ 036651131 
506บ้านพุกะชัด  036490130 
507บ้านยางรากนายชลอ จันทร 0890596395 
508บ้านลำโป่งเพชร  036490128 
509บ้านวังตาอินทร์  036490142 
510บ้านสระเพลง  036490141 
511บ้านหนองมะค่านายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์ 036428197 
512บ้านห้วยสารามนางวาสนา น้ำเพ็ชร 036428183 
513บ้านแหลมชนแดนนายทรงพิทย์ คำภา 036490127 
514อนุบาลโคกเจริญนางปภาดา จันดาประดิษฐ์ 036651132 
601ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157นายเจริญศักดิ์ ทะนุก 036633150 
602บ้านกุดตาเพชรนายวิเชียร พูลพงษ์ 0870764085 
604บ้านเขารวก  036490133 
605บ้านด่านไทยล้อม  036426618 
606บ้านท่าเยี่ยม  0813640308 
607บ้านปรางค์น้อยนางสมศรี รัตนศรี 036490134 
608บ้านราษฎร์บำรุงนายทวีศักดิ์ พามา 036490135 
609บ้านลำสนธินางสาววลัยพร นุ่มพินิจ 036425701 
610บ้านวังทองนายสุพรต คันธสอน 0812546664 
611บ้านศรีเมืองนางสาวธนามัย ชัยปราบ 036490106 
612บ้านหนองเกตุนางยุพิน นอบน้อม 06490105 
613บ้านเหวตาบัวนายชูชัย โพธิ์ช่วย 036490107 
614หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกานายวีระศักดิ์ ป่าสลุง 036425470 
615อนุบาลอำเภอลำสนธินายสมพงษ์ รักษาราษฎร์ 036633393 
701ชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามนายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์ 036431549 
702บ่อทองลพบุรี  036428194 
703บ้านโคกกลาง  036428913 
704บ้านชอนสมบูรณ์  036428187 
705บ้านดงดินแดงนายพร้อม จันทนะ 036428191 
706บ้านบ่อดินสอพองจ่าสิบเอกกำพล สุนทราเดชอังกูร 036428190 
707บ้านป่าเขว้า  0890996392 
708บ้านยางโทนนางนิตยา แม้นพยัคฆ์ 036432114 
709บ้านไร่ทรัพย์เจริญ  036428188 
711บ้านหนองไก่ห้าว  036432113 
712บ้านหนองขามนางสาวลัดดาวัลย์ วรรณโสภา 036428185 
713บ้านหนองตะแบก  0817934384 
714บ้านหนองไทรนายอานนท์ จ่าแก้ว 036428203 
715บ้านหนองสำราญ  036428192 
716บ้านหนองเสมานางสุดใจ ตะหย่วน 036432185 
717บ้านใหม่โสพิมพ์นางสีเวียง สมสิงห์ 036428195 
718อนุบาลวัดหนองม่วง  036431087