ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสังวาลย์ บุญยะวงศ์บ้านมะม่วงเจ็ดต้น สพท.สพป.ลบ. เขต 1
2นายพิชิต รุ่งโรจน์... สพท.ลพบุรี เขต 1
3นางชุดา รัตนสวัสดิ์เขาทับควาย สพท.ลพบุรี เขต 1
4นางสุนีย์ ไพรีหนองน้ำทิพย์ สพท.ลพบุรี เขต 1
5นางสุภาภรณ์ อ่ำอยู่พิบูลวิทยาลัย สพท.สพม. เขต 5
6นางสาวศิรินนภา ก่ายแก้วธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพท.สพม. เขต 1
7นางสาวสุธาสินี สอนทรัพย์โคกสลุงวิทยา สพท.สพม. เขต 5
8นางสาวปวีณา บัวชูก้านวัดอัมพวัน สพท.ชลบุรี เขต 3
9นางสาวชัยปราง วงศาวัดเขาเจริญธรรม สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 21/08/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2