ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอัคคพล น้อยโสภณวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมร.ร.ประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต1
2นางนภาพร จันทะบูรณ์บ้านซับโศกลาออกจากราชการ 
3นางวินุช อินจงใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2ลาออกจากราชการ